NYT ON AIHETTA JUHLAAN!

NYT ON AIHETTA JUHLAAN! Niin onnellinen ja pökertynyt olo! Koneen säätiö on myöntänyt meille 4-vuoden rahoituksen Kenen enkelit -hankkeelle! ISO ISO KIITOS Koneensäätiö! Nyt saamme alkaa valmistautumaan jännittävälle matkalle ”Tylypahkaan” näiden huippututkijoiden näiden seurassa: Terhi Utriainen, Kaarina Koski ja Oscar Ortiz-Nieminen.

Luettuani kirjailija ja-uskontotieteiden professori Terhi Utriaisen tutkimuspäiväkirjan Enkeleitä työpöydällä – Arjen ja lumon etnografiaa (SKS 2017) niin jotain loksahti paikoilleen! Inspiroiduin valtavasti hänen tavastaan kertoa auki ihmisen tarinoita ja mielipiteitä enkeleistä ja enkelikokemuksista Suomessa. Näiden tarinoiden inspiroimana olin jo kuvannut muutaman teoksen, josta kerron myöhemmin lisää. Otin yhteyttä Terhiin, (jännitti valtavasti!) tapasimme, kerroin projektista ja näytin jo kuvattuja valokuvia ja ehdotin yhteistyötä. Terhi piti valokuvista ja meillä klikkasi muutenkin – ja nyt olemme tässä! 

(Tästä opin että aina kannattaa kokeilla rohkeasti ja että ei kannata menettää toivonkipinää koskaan! Itseltäni se meinasi jossain vaiheessa sammua, mutta onneksi ei kuitenkaan ihan kokonaan.)

Terhi oli haastatellut kirjaan myös irlantilaista enkeli mystikko-bestseller kirjailija Lorna Byrneä. Olin lukenut aiemmin Byrnen todella visuaalisesti kuvailtuja enkelinäkyjä – tyyliin sulka kerrallaan -ja hänen kertomuksiaan siitä kuinka enkelit matkivat ihmisiä esim. pukeutumis tyylillään! Nämä kuvailut olivat niin tajunnanräjäyttäviä, humoristisia ja visuaalisia, josta esim. Tämän teoksen: ”If  I Had a Guardian Angel” idea on alunperin lähtenyt.

”Tiedettä ja taidetta syklisesti yhteen kietova Kenen enkelit? -hanke kysyy, millaisia tulkintoja ja kannanottoja kohdistuu enkelin symboliin kun se kohdataan nykytaiteen kuvaamana sekä millaisia enkelikuvia yleisö itse innostuu taiteilijan kanssa luomaan kun sille tarjotaan tämä mahdollisuus. Hanke rakentuu tuoreelle idealle ja jo alkaneelle yhteistyölle, jossa tutkimuksesta inspiroitunut valokuvataide tuottaa virikkeitä aivan uudenlaisten etnografisten tutkimusaineistojen ja tutkimuskäytäntöjen tuottamiseen. Tutkimusretkemme kehyksenä toimii vernakulaarin eli kansanomaisen ja omaehtoisen uskonnon näkökulma. Sen suuntaamina tutkimme populaariin mutta samalla usein oudoksuttuun ja väheksyttyyn enkelin hahmoon kohdistuvia verbaalisia ja visuaalisia tulkintoja ja kannanottoja, joita taiteen erilaiset yleisöt antavat. Vernakulaari on paitsi omaehtoista ja paikallista kulttuuria myös instituutioita haastavaa luovuutta ja tietoista toisin tulkitsemista, jossa esimerkiksi uskonnollisen instituution tuottamia tai ylläpitämiä kuvastoja otetaan omaan käyttöön, aletaan yhdistellä ja kierrättää vapaammin sekä muokata omaan identiteettiin, elämäntilanteeseen ja ilmaisutarpeeseen sopiviksi. Valokuvataidetta, uskontotiedettä, taidehistoriaa ja folkloristiikkaa yhteen kytkevässä hankkeessamme puhaltaa intersektionaalisuuden, posthumanismin ja queer-tutkimuksen henki, jonka myötä avaamme ikkunoita aikamme uskonto-, ihmis- ja elämänkäsitysten kirjoon ja muodonmuutoksiin. Samalla luomme ja testaamme uudenlaista tutkimuskäytäntöä.” 

Hankkeelle on tulossa oma nettisivu myöhemmin. Sillä välin uutisia voi lukea täältä blogista.  

NOW IT’S TIME TO CELEBRATE!  Feeling so happy and pumped! The Kone foundation has granted us 4-year funding for the Kenen enkelit? (Whose angels?) -project! MANY THANKS TO KONE FOUNDATION!

Now we can start preparing for the exciting trip to “Hogwarts” in the company of these top researchers: Terhi Utriainen, Kaarina Koski and Oscar Ortiz-Nieminen.

After reading author and professor of religious studies Terhi Utriainen’s research journal Angels on the desk – Ethnography of everyday life and magic (SKS 2017), something clicked into place! I was hugely inspired by her way of openly telling people’s stories and opinions about angels and angelic experiences in Finland. Inspired by these stories, I had already photographed a few works, which I will tell you more about later. I contacted Terhi (I Was very excited and nervous!), we met, told about the project and showed the already taken photos and suggested cooperation. Terhi liked the photos and we clicked anyway – and now we are here!

(I learned from this that you should always try bravely and that you should never lose hope! I thought it would turn off at some point, but fortunately not completely.)

Terhi had also interviewed Irish angel mystic bestseller author Lorna Byrne for the book. I had previously read Byrne’s really visually described angel visions – one feather at a time – and her stories about how angels imitate people, e.g. with their dressing style! These descriptions were so mind-blowing, humorous and visual, from which, for example, the idea of this work: “If I Had a Guardian Angel” originally came from.

“Whose angels? – project asks what kind of interpretations and opinions are directed at the symbol of an angel when it is encountered as depicted by contemporary art, and what kind of angelic images the audience itself is inspired to create with the artist when they are offered this opportunity. The project is based on a fresh idea and a collaboration that has already started, where photographic art inspired by research produces stimuli for the production of completely new types of ethnographic research materials and research practices. The framework of our research trip is the perspective of vernacular, i.e. popular and spontaneous religion. As its direction, we investigate the verbal and visual interpretations and statements of the popular, but at the same time, often strange and despised angel figure, given by different art audiences. Vernacular is not only self-determined and local culture, but also creativity that challenges institutions and a conscious interpretation in a different way, where, for example, images produced or maintained by a religious institution are taken into use, combined and recycled more freely, and modified to suit one’s own identity, life situation and need for expression. The spirit of intersectionality, posthumanism and queer research blows in our project, which connects photography, religious studies, art history and folkloristics, with which we open windows to the spectrum and transformations of our time’s conceptions of religion, people and life. At the same time, we are creating and testing a new kind of research practice.”

The project will have its own website later. In the meantime, you can read the news here on the blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *